ANVÄNDARVILLKOR

Gäller från och med: juli 2021

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

Följande villkor (”Användarvillkoren)” är de villkor under vilka Helix Sweden AB erbjuder tillgång till dess webbplats (”Webbplatsen”). Genomgående för Webbplatsen är att termer som ”Helix Sweden”, ”vi”, ”oss”, och ”våra” refererar till Helix Sweden AB. Helix Sweden tillhandahåller Webbplatsen – inklusive all information samt de verktyg och tjänster som finns tillgängliga på Webbplatsen – till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla bestämmelser, villkor och policys. Genom att använda Webbplatsen accepterar du samtliga bestämmelser och villkor i Användarvillkoren.


TILLTRÄDESKOSTNADER, UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA

Du måste, på egen bekostnad, tillhandahålla en internetanslutning samt den utrustning som behövs för att få tillträde till Webbplatsen. Webbplatsen kan behöva använda viss programvara från tredje part. Du är själv ansvarig för samtliga kostnader associerade med införskaffandet av sådan programvara samt för att anskaffa eventuella licenser tillhörande programvaran. Vi ansvarar inte för några kostnader du ådrar dig för att kunna besöka eller använda Webbplatsen.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast som en service till dig och ska inte tolkas som att Helix Sweden godkänner allt innehåll på webbplatsen ifråga. Inkluderandet av länkar till tredje parts webbplats indikerar på intet sätt godkännande, anknytning eller koppling mellan Helix Sweden och ägare och/eller operatörer av webbplatsen ifråga, såvida inte motsatsen explicit anges. Helix Sweden ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplats och gör inga anspråk beträffande innehåll eller tillförlitlighet av materialet på dessa webbplatser. Väljer du att besöka tredje parts webbplats sker detta helt på egen risk. Länkade webbplatser kan omfattas av andra användarvillkor.


ANVÄNDNING AV MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN

Allt innehåll på Webbplatsen – inklusive men inte begränsat till text, programvara, filer, grafik, fotografier, bilder, design, musik, musikaliska kompositioner, audiovisuella verk, video och data (gemensamt benämnt  ”Materialet”) – tillhör och ägs av Helix Sweden eller dess licensgivare och åtnjuter varumärkes- och upphovsrättsskydd samt skydd under andra lagar tillhörande Förenta staterna och andra länder. Förutom under särskilda omständigheter, likt de som skildras nedan, är allt bruk av Materialet utöver betraktande av Webbplatsen – inklusive men inte begränsat till reproduktion, kopiering, modifikation, uppvisning, anpassning, publicering, översättning, offentligt framförande, bakåtutveckling (back end development), överlåtande, överföring, sändning, distribution, licensierande, försäljning eller gåva, helt eller delvis, eller skapandet av derivat från Materialet – strängeligen förbjudet. I de fall där delar av Webbplatsen uttryckligen tillåter att Materialet används utanför Webbplatsen är det tillståndsgivna bruket uteslutande begränsat till personliga och icke-kommersiella ändamål. Användningen av Materialet för personliga, icke-kommersiella ändamål förbjuder dig att visa upp, publicera, offentligt framföra, överföra, sända, distribuera eller på annat sätt göra Materialet tillgängligt för tredje part – även utan kostnad – eller att godkänna, uppmuntra, tillhandahålla eller tillåta att Materialet som används eller erhållits av dig används, reproduceras, kopieras, modifieras, visas upp, anpassas, publiceras, översätts, framförs offentligt, bakåtutvecklas (back end develops), överlåts, överförs, sänds, distribueras, licensieras, säljs, ges bort eller på annat vis används av tredje part. I samtliga fall förbehåller sig Helix Sweden rätten att vidare inskränka eller upphäva din rätt att använda Materialet samt att vidta de juridiska åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla Användarvillkoren.
Genom att använda Webbplatsen kan du komma att exponeras för innehåll du uppfattar som stötande, oanständigt, felaktigt, missvisande eller på annat sätt misshagligt. Du åtar dig  att  själv  utvärdera samt stå för alla risker associerade med användning av Webbplatsen och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till huruvida du ska förlita dig på dylikt innehåll.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Helix Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy, tillgänglig här: https://www.onnicotine.se/personuppgiftspolicy.

VARUMÄRKE OCH UPPHOVSRÄTT

Webbplatsen kan innehålla varumärken, tjänstevarumärken, logotyper, text, mjukvara, filer, grafik, fotografier, bilder, design, musik, video och data som tillhör och ägs av Helix Sweden samt dess koncernbolag eller licensgivare. Webbplatsen kan även innehålla varumärken, tjänstevarumärken, logotyper, text, programvara, filer, grafik, fotografier, bilder, design, musik, video eller data som tillhör tredje part. Samtliga dessa varumärken, tjänster, logotyper, texter, programvara, filer, grafiska verk, fotografier, bilder, layouter, musikstycken, videoklipp eller data tillhör respektive ägare och du åtar dig att inte på något vis använda dem utan tillstånd från den rättmätiga ägaren. Webbplatsen och allt dess innehåll åtnjuter varumärkes- och upphovsrättsskydd samt skydd under andra lagar tillhörande Förenta staterna och andra länder.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER TILLHÖRANDE TREDJE PART

Vi respekterar de immateriella rättigheter som tillhör tredje part och ber våra besökare att göra detsamma.
Om du anser att ditt arbete använts på ett sätt som kan tänkas utgöra brott mot varumärkes- eller upphovsrättsskyddet kan du kontakta:

Helix Sweden AB
Florettgatan 19
254 67 Helsingborg
info@onnicotine.eu

Vänligen ange följande i ditt meddelande:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur från den person som är berättigad till att agera i egenskap av ägare av den ensamrätt eller det varumärke som påstås ha kränkts.
  2. En beskrivning av det verk du anser ha utsatts för överträdelsen
  3. En beskrivning av var på Webbplatsen materialet du anser ha utsatts för överträdelsen finns, inklusive en URL till sidan som innehåller materialet.
  4. Postadress, e-postadress och telefonnummer samt all övrig information som är relevant för att Helix Sweden ska kunna kontakta dig.
  5. En bekräftelse från dig att du, i god tro, är övertygad om att det omtvistade bruket inte godkänts av ägaren av varumärket eller upphovsrätten, dess agent eller lagen.
  6. Ett intygande på heder och samvete från dig att uppgifterna i ditt meddelande är korrekta samt att du äger varumärket eller upphovsrätten – alternativt är behörig att företräda ägaren – till den ensamrätt som påstås ha kränkts.

ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsens innehåll kan innehålla felaktigheter och typografiska misstag. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för innehåll som tillhandahålls av andra. Vi har ingen skyldighet att förhandsgranska innehåll som skickas in till Webbplatsen av tredje part (inklusive dig), men vi förbehåller oss rätten att vägra publicera eller redigera redan inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll, oavsett anledning, men vi är inte ansvariga för misslyckande eller dröjsmål i att radera innehåll. Webbplatsen ändras kontinuerligt och ändringar kan ske när som helst. ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN ”I BEFINTLIGT SKICK”-BASIS SAMT ”UTIFRÅN TILLGÄNGLIGHET". VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN ELLER DESS TJÄNSTER OCH AVDELNINGAR. SÅ LÅNGT SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER FRISKRIVER SIG HELIX SWEDEN UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV GARANTIER, VARE SIG EXPLICITA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKA ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER OM ATT WEBBPLATSENS INNEHÅLL INTE UTGÖR NÅGOT UPPHOVSRÄTTSLIGT INTRÅNG, ATT TILLTRÄDE TILL WEBBPLATSEN ÄR OAVBRUTEN OCH FELFRI, ATT WEBBPLATSEN ÄR SÄKER, ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR VIRUSFRIA ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN ÄR KOMPLETT, KORREKT, TILLFÖRLITLIG ELLER AKTUELL. SAMTLIGA NEDLADDNINGAR FRÅN WEBBPLATSEN SKER HELT UTIFRÅN EGET BESTÄMMANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU KOMMER ENSAM ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR I DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV NÅGOT SLAGS INNEHÅLL. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, OAVSETT OM DEN FRAMFÖRS MUNTLIGT ELLER I SKRIFT, SOM DU ERHÅLLER FRÅN HELIX SWEDEN – ALTERNATIVT GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN – UTGÖR GARANTIER AV NÅGOT SLAG. HELIX SWEDEN UTFÄRDAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE MATERIALETS FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET, RIKTIGHET, TILLRÄCKLIGHET, ANVÄNDBARHET, AKTUALITET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER MOTSVARANDE.


ANSVARSBEGRÄNSNING

SÅ LÅNGT SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR DU ATT VARKEN HELIX SWEDEN ELLER DESS KONCERNBOLAG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, VARKEN DIREKTA ELLER INDIREKTA AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR,  ELLER ANDRA SKADOR RELATERADE TILL ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS DU BESÖKER GENOM EN LÄNK FRÅN WEBBPLATSEN ELLER FRÅN ÅTGÄRDER VI TAR ELLER UNDERLÅTER ATT TA SOM ETT RESULTAT AV E-POSTMEDDELANDEN DU SKICKAR OSS. DETTA INNEFATTAR EXEMPELVIS SKADOR TILL FÖLJD AV MISSTAG, UNDERLÅTENHET, AVBROTT i VERKSAMHETEN, DEFEKTER, DRÖJSMÅL, DATORVIRUS, INKOMSTBORTFALL, FÖRLORAD VINST, DATAFÖRLUST, OTILLÅTEN ÅTKOMST TILL OCH ÄNDRINGAR AV DINA ÖVERFÖRINGAR OCH DIN DATA SAMT ANDRA PÅTAGLIGA ELLER IMMATERIELLA FÖRLUSTER.
BEGRÄNSNINGEN GÄLLER OAVSETT OM SKADORNA ANMÄLS I ENLIGHET MED KONTRAKTSVILLKOR, SOM ETT RESULTAT AV FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT VIS UPPKOMNA UR ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER INFORMATIONS PRESTANDA, TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN – ÄVEN OM VI ELLER VÅRA REPRESENTANTER VARIT VÅRDSLÖSA ELLER TIDIGARE INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DYLIKA SKADOR.
TILL FÖLJD AV ATT VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR I HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER – ELLER AVGRÄNSNINGEN ELLER BEGRÄNSNINGEN AV ANSVAR FÖR BETYDELSEFULLA ELLER OVÄSENTLIGA SKADOR – KAN DET VARA SÅ ATT HELA ELLER DELAR AV OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING INTE ÄR APPLICERBARA PÅ DIG.


SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Du åtar dig att hålla Helix Sweden, dess dotterbolag och samtliga beslutsfattare (inklusive styrelseledamöter), anställda, konsulter, agenter, licensgivare och leverantörer  skadelösa beträffande alla former av anspråk, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader – inklusive advokat- och rättegångskostnader uppkomna ur eller till följd av överträdelser av Användarvillkoren. Om du orsakar ett tekniskt avbrott på Webbplatsen eller systemet som överför Webbplatsen till dig och andra accepterar du att hållas ansvarig för samtliga förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader – inklusive advokat- och rättegångskostnader uppkomna ur eller som ett resultat av avbrottet.


ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att, utifrån eget omdöme, när som helst utan föregående meddelande eller kompensation ändra Användarvillkoren genom att publicera uppdaterade villkor på Webbplatsen. Det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera eventuella ändringar vi gjort i Användarvillkoren. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter publiceringen av ändringar i Användarvillkoren och andra policys innebär att du accepterar dessa ändringar.


ÖVRIGT

Svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren, utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av Användarvillkoren ska slutligt avgöras av svensk domstol, i Stockholms tingsrätt som första instans. Helix Sweden lämnar inga utfästelser att materialet på denna hemsida är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Om någon del av Användarvillkoren befinns vara ogiltiga, olagliga eller inte tillämpliga, ska övriga delar av Användarvillkoren inte påverkas därav utan fortsätta att gälla fullt ut.