Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Helix Sweden AB (”Helix”, ”Vi”) behandlar dina personuppgifter.

I. Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Helix Sweden AB
Florettgatan 19
254 67 Helsingborg
Sverige

info@onnicotine.eu

II. Behandling av personuppgifter

Nedan följer en redogörelse över hur Helix behandlar dina personuppgifter beroende på hur och i vilket syfte personuppgifterna samlas in.

Under varje rubrik finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter, syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt de rättsliga grunder som vi baserar vår behandling på.

1. Webbplatsen
När du besöker vår webbplats behandlar vi, i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla vår webbplats, följande personuppgifter:
i) Din IP-adress;  
ii) Information om vilken typ och version av webbläsare som används;
iii) Besökarens operativsystem;
iv) Tid och datum för besöket på webbplatsen;
v) Webbplatser från vilka besökarens system nått vår webbplats; och
vi) Webbplatser som besökarens system anslutit till via vår webbplats
Syfte: I syfte att kunna tillhandahålla vår webbplats och för att du ska kunna besöka vår webbplats behandlar Vi, i förekommande fall, dessa personuppgifter.  

Laglig grund: Behandlingen av dessa personuppgifter grundar sig i vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla vår webbplats då Vi har bedömt att detta intresse väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas.


2. Kundtjänst
Vid kontakt med vår kundtjänst behandlar vi följande personuppgifter om dig:
i) Namn;
ii) Adress;
iii) Telefonnummer;
iv) Email; och
v) Övriga personuppgifter som du i förekommande fall kan komma att lämna som tex kopia på legitimation för ålderskontroll.
Syfte: I syfte att behandla de ärenden som kommer in till vår kundtjänst behandlar vi dessa personuppgifter.

Laglig grund: Behandlingen av dessa personuppgifter grundar sig i vårt berättigade intresse att behandla kundtjänsteärendet eftersom Vi bedömer att detta väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas. Behandlingen kan även komma att grunda sig på samtycke eller i att den är nödvändig för att Vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.


III. Allmän information om behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som de behövs för att uppfylla de syften som anges under avsnitt III ovan och för att efterleva tvingande bestämmelser enligt tillämplig lagstiftning.

Som exempel raderas alla personuppgifter som samlas in för tillhandahållande av webbplatsen omedelbart efter att sessionen avslutats. Kopia på legitimation som lämnats vid kontakt med kundtjänst sparas inte utan raderas så snart ålderskontroll har gjorts

IV. Vem som får tillgång till personuppgifterna

1. Koncernen
Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom Helix eller med ett bolag som ingår i samma koncern som Helix för de syften som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. För det fall ett sådant koncernbolag är stationerat utanför EU/EES kommer punkt 4 nedan att tillämpas.

2. Verksamhetsöverlåtelse
Helix eller en väsentlig del av Helix kan komma att säljas till tredje part. I sådant fall kan dina personuppgifter komma att delas med sådan tredje part i anledning av sådan försäljning. Delning av personuppgifterna i sådant fall sker med stöd av Helix berättigade intresse av att kunna genomföra en försäljning av sin verksamhet.

3. Rättslig förpliktelse
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part vid utredning om misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

4. Överföring till tredje land
Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES. För det fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer Helix att överförda personuppgifter behandlas enligt gällande lag genom vidtagande av lämpliga skyddsåtgärder. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis vara tecknande av avtal som innehåller av EU-kommissionen godkända standardklausuler.

V. Dina rättigheter

Du har rätt att
• i enlighet med artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) få besked från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter kan du få information rörande syftet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter det rör sig om, de kategorier av mottagare för vilka personuppgifterna gjorts tillgängliga, den planerade perioden under vilken personuppgifterna är tänkta att lagras, dina rättigheter till invändningar, källan till personuppgifterna i de fall där de inte samlats in från den registrerade och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.
• utan dröjsmål få bekräftelse från oss om rättelser av felaktiga personuppgifter samt kompletterande av ofullständiga personuppgifter om dig, i enlighet med artikel 16 i dataskyddsförordningen (GDPR).
• utan dröjsmål få bekräftelse från oss om radering av dina personuppgifter, förutsatt att vidare behandling inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl relaterade till allmänt intresse eller för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, i enlighet med artikel 17 i dataskyddsförordningen (GDPR).
• få bekräftelse från oss om begränsad behandling i den händelse att personuppgifternas riktighet ifrågasätts av dig, att behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna, vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyfte men att de är nödvändiga för dig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller om du har motsatt dig behandlingen, i enlighet med artikel 21 och sedermera artikel 18 i dataskyddsförordningen (GDPR).
• erhålla de personuppgifter som berör dig, vilka du tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, i enlighet med artikel 20 i dataskyddsförordningen (GDPR).
• när som helst återkalla ditt samtycke, i enlighet med artikel 7, stycke 3 i dataskyddsförordningen (GDPR). Eventuellt återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandling som grundar sig på samtycke  som lämnats före återkallandet.
• rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på berättigade intressen, i enlighet med artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR, har du rätt att motsätta dig behandlingen på grunder relaterade till din specifika situation eller där personuppgifterna används för direkt marknadsföring, i enlighet med artikel 21 GDPR.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen, i enlighet med artikel 7, stycke 3 GDPR, eller motsätter dig behandlingen av personuppgifterna, i enlighet med artikel 21 GDPR, kan du skicka ett e-postmeddelande till: info@onnicotine.eu.

VI. Diverse

Om du vill köpa produkter som visas på vår webbplats kommer du att vidarebefordras till våra samarbetspartners nätbutiker. Vår personuppgiftspolicy är inte applicerbar på våra samarbetspartners webbplatser.
Helix förbehåller sig rätten att uppdatera och göra ändringar av denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Senaste revidering: [juli] 2021